logo
 Home   数字で見る保坂工業所 
数字で見る保坂工業所
職種の割合
社員の平均年齢
性別
交通手段は?
平均残業時間
入社2年目定着率

※2019年3月時点のデータによる